Tre unga musiker fick stipendier

Från vänster Isac Nordin, Gunilla Starck Hansen, Eric Cappelin, Lennart Sigvard Bengtsson och Johanna Pettersson. Foto: Mats Hyltén

Bifrostordens hjälpverksamhet och stiftelser delar varje år ut stipendier inom framför allt kulturområdet. Den största stiftelsen, Ruby & Lars Ullmans stiftelse, fick i november möjlighet att dela ut stipendier till tre unga musiker.

Isac Nordin, Eric Cappelin och Johanna Pettersson fick vardera 10.000 kronor för att kunna fortsätta att utveckla sina färdigheter. Utdelningen skedde i samarbete med Harry Arnold Sällskapet.

I ett kommande nummer av tidningen Bifrost kan du läsa mer om det hela!


Riksloge i Kalmar

Det blev inget riksting i Kalmar det här året på grund av pandemin. Men det kommer att bli en riksloge, alltså en gradgivning för alla med grad X och kallade recipiender.

Rikslogen äger rum lördagen den 30 oktober i Överstens festvåning, Hangarvägen 19, Kalmar flygplats. Så här ser programmet ut:

14.45         Buss avgår från entrén Stadshotellet, Stortorget 14, Kalmar

15.00         Samling till Riksloge           

16.00         Riksloge med Reception i Grad X Därefter gemensam brödramåltid för Rikslogens ledamöter
21.10        Återfärd med buss till entrén Stadshotellet

                Anmälan senast onsdagen den 6 oktober.

Anmälan med bokning av brödramåltid och boende görs antingen direkt i Portalen eller till Ordens Marskalk Hans Wallberg telefon 0706471585 e-post om@bifrostorden.se eller adress Önneredsvägen 34 B, 426 56 Västra Frölunda. Anmälningstalong finns för utskrift i pdf-fil längre ned på denna sida!

Prisuppgifter
Brödramåltid:  320 kr exkl. drycker.
Dryckespaket innehållande 2 glas vin alt. 2 starköl till brödramåltiden samt 3 valfria drycker som antingen fördrink, snaps eller avec: 200 kr

Boende enkelrum 950 kr eller dubbelrum 1200 per natt
Hotell: Calmar Stadshotell, Stortorget 14, Kalmar

Betalas till L28 Gondlers bankgiro 596-2329 alt. Swish 123 180 73 79. Ange namn och logetillhörighet vid betalning.
Anmälan är bindande och registreras när betalning har skett.

Ladda ned inbjudan!

Stor uppslutning vid digitalt riksting

Ordens hedersledamot och tidigare OSM Karl-Gunnar Roth valdes till ordförande för rikstinget. Det var andra året i rad som Karl-Gunnar fick axla denna roll i ett digitalt riksting.

Det fanns många punkter att rösta om. Bifrostorden är ju även huvudman för ett antal stiftelser.
Fler än 120 bröder deltog vid årets riktsting.

Pandemin har ställt till det får många, inte minst för ordenssällskap. Enligt Bifrostordens konstitution ska rikstinget, som är Bifrostordens årsmöte, hållas under maj månad. Årets planerade riktsting i Kalmar med högtidsloge och bankett, fick ställas in för andra året i rad. Och för andra året i rad blev det ett digital möte.

Till skillnad mot förra året var alla Bifrostbröder välkomna att delta i rikstinget. Årsmöten brukar normalt sett inte locka så många människor, men i år var totalt drygt 120 bröder inloggade och på några platser hade man samlats i mindre grupper för att följa evenemanget tillsammans.

Förhoppningen är nu att den ordinarie verksamheten med logekvällar och gradgivningar ska kunna återupptas till hösten. Och förhoppningsvis kan vi alla träffas i på rikstinget i Nyköping 6-8 maj 2022.

Rikstinget i Kalmar inställt

Till följd av Coronapandemin och den osäkerhet som fortfarande råder gällande den fortsatta utvecklingen av smittspridningen och då prognoserna är att hela befolkningen kan vara vaccinerad tidigast runt halvårsskiftet har Ordensdirektoriet vid ett Zoom-möte den 24 januari beslutat att ställa in Rikstingsarrangemanget i Kalmar 7 – 9 maj.

Med den framförhållning vi måste ha för att kunna avboka avtalade åtaganden inom behörig tid, gör OD bedömningen att tillräcklig kunskap om risker med smittspridningen och takten i vaccinationerna inte kan bli tillgänglig, så snart som det är nödvändigt, för att kunna vänta med beslutet.

Dessutom har vi att följa de lagar och restriktioner som Sveriges regering utfärdar samt de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ger ut.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 är giltiga från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021. I dessa finns bl.a. tydligt beskrivet att i verksamheter som vår ska man undvika eller skjuta upp årsmöten, föreningsstämmor och andra liknande sammankomster. Alternativt genomföra dem digitalt.

Det är med tungt hjärta vi fattat vårt beslut, men med hänsyn till hur situationen är just nu ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in. Omtanken om alla deltagare, värdar såväl som besökande, gör att det inte heller går att ta några risker. Därtill är sjukdomen Covid-19 alltför farlig och oberäknelig.

I och med att Rikstinget i Kalmar blir inställt kommer Bifrostordens Rikstingsmöte (årsmötet) att genomföras digitalt den 8 maj från en studio i Linköping. Det blir ett upplägg motsvarande det som ägde rum förra året. Men troligen också med möjlighet för ej röstberättigade Bröder att från sina datorer kunna ta del av årsmötesförhandlingarna, på ett liknande sätt som de kan på ett Riksting där vi träffas fysiskt. Mer information om detta kommer senare.

Om och i så fall när, hur och i vilken omfattning de övriga aktiviteterna, Rikslogen med Reception till Grad X, Högtidsloge, BDRs programpunkter samt Ordensbankett kan bli av i höst, får vi återkomma om. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av Coronapandemin och om det vid tidpunkten, då beslut måste fattas, bedöms som möjligt att arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt.

För Ordensdirektoriet i februari 2021

Hans Wallberg
Ordens Marskalk

Norinderstiftelsen stöttar cancerforskningen

Carina Clevesjö. preses i Bifrostdamerna, Maria Jenset, generalsekreterare i Bröstcancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.

I början av december fick Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet ta emot 50 000 kronor från Fred Norinders Stiftelse, den näst största stiftelsen inom Bifrostorden.

Utdelningen skedde den 3 december. På Prostatacancerförbundets kansli deltog Per Dyberg, stiftelsens kassör samt Anders Randelius, OC – Ordens Curator, vid överlämnandet av gåvodiplomet till generalsekreterare Göran Hellberg och kommunikationsansvarig Maria Ahlvik.

Lite senare samma dag överlämnades gåvodiplom av Bifrostdamernas Preses Carina Clevesjö samt Anders Randelius till Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset och kommunikationschef Sara Wretblad Carreras.

Per Dyberg, kassör i Fred Norinders stiftelse, Göran Hellberg, generalsekreterare i Prostatacancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.

Utdelningar sker normalt i samband med högtidsloger och jubileer men under 2020 har dessa fått ställas in och skjutas på en smittfri framtid.

Detta har inneburit att Norinderstiftelsens styrelse fått ta eget initiativ vad gäller mottagare av årets utdelning på stiftelsekapitalet.

Norinderstiftelsen är Bifrostordens näst största stiftelse i tillgångar räknat. Den riktar sig till Bifrostordens grundloger och storloger samt Bifrostdamernas loger för att tillgodose möjligheter till stipendier till lokala unga förmågor i de sköna konsterna, sång, musik, dans, och dyl. Samt bidraga till kulturella evenemang i samband med högtidsloger och jubileer. Dessutom ska stiftelsen lämna anslag till vetenskaplig forskning.

Nytt beslut angående Riksting 2021. Flyttas från Karlskrona till Kalmar.

Rikstingsarrangemanget 2020 i Kalmar blev, på grund av Coronaviruset och covid-19, inställt. Beslutet om att ställa in togs av Ordensdirektoriet, i samråd med Rikstingsorganisationen inom värdlogen 28 Gondler, då de omfattande restriktionerna infördes, av den svenska regeringen, i mitten av mars.

När den av Ordensdirektoriet för Rikstingsarrangemanget 2021 utnämnda värdlogen 26 Vanadis fick informationen om detta tog man, tillsammans med Damlogen Galatea, på eget initiativ ett beslut om att erbjuda sig att avstå från Rikstinget 2021. Motiveringen var att Vanadis haft två Riksting i Karlskrona inom relativ närtid, medan Gondler och Damlogen Ganndul aldrig tidigare stått som värdar för ett Riksting.

Så snart Ordensdirektoriet fick kännedom om dessa tankar behandlades frågan och beslutet från Ordensdirektoriet blev, att om det var möjligt att i Kalmar få fram likvärdiga villkor med dem som planerats för 2020 och att samtidigt de bokningar som gjorts i Karlskrona gick att annullera, utan ekonomisk eller annan skada, så ställde sig Ordensdirektoriet positivt till att Rikstinget 2021 hålls i Kalmar.  

Beskeden därefter, efter att vederbörliga kontakter tagits i såväl Kalmar som Karlskrona, har medfört att ovanstående villkor har kunnat infrias.

Ordensdirektoriet har därför beslutat att Rikstinget 2021 tilldelas Logen 28 Gondler i Kalmar och att Logen 26 Vanadis i Karlskrona härigenom befrias från sitt åtagande som Rikstingsarrangör 2021.

Det är viktigt att framhålla att när Ordensdirektoriet fattar beslut om tilldelningen av framtida Riksting så är det förpliktande åt båda håll, när beslutet väl är taget. Det innebär att varken Ordensdirektoriet eller den utsedda arrangörslogen kan träda ur vad som har beslutats. Men vid detta unika tillfälle valde Vanadis att stå tillbaka, för att ge chansen till Gondler, att få arrangera ett Riksting, en första gång. Och med hänsyn till de speciella omständigheter som just nu råder kunde Ordensdirektoriet, som ett undantag, besluta om att frångå den gängse tågordningen.

Ordens Styrande Mästare och Ordensdirektoriet har framfört sin uppskattning och beundran för den generositet och det bevis på vänskap Logen 26 Vanadis visat genom att på detta sätt stå tillbaka. Logens hantering av frågan är värd all respekt.

Datum för Rikstingshelgen i Kalmar 2021 är desamma som tidigare planerats. Dvs. 7 – 9 maj 2021.

Ordensdirektoriet, Stockholm 2020-04-24

OSM delade ut stipendium till Burn Camp

Från vänster Isabel Stiehl, OSM Patrick G Lundeberg, Daniela Stattin.

 

Under sommaren besökte OSM Patrick G Lundeberg och undertecknad Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. NKS som det heter i dagligt tal är ett mycket omskrivet sjukhus men är också ett oerhört komplext och kompetent universitetssjukhus med ett fint renommé världen över.

Vi togs emot av Burn Camp Sveriges representanter Daniela Stattin Leg. Arbetsterapeut, Diplomerad lymfterapeut och Isabel Stiehl Leg. Fysioterapeut, Diplomerad lymfterapeut. Efter en djupare presentation av verksamheten var känslan ännu mer stark och övertygande att detta vill vi gärna vara en del av. En stolthet kom över oss att vi som bröder i Bifrostorden kan kunna hjälpa till i en sådan här angelägen och viktig verksamhet. Det är nästan svindlande.

Burn Camp har sedan decennier funnits i USA och Europa. Internationellt betraktas Burn Camp som en viktig del i rehabilitering av brännskadepatienter. Europeiska länder samarbetar för att främja Burn Camp via European Burns Association. År 2009 genomfördes i Sverige den första Burn Camp lägret vilket blev mycket uppskattat. Syftet med lägret är främst att öka välbefinnandet och stärka självförtroendet hos deltagarna. Sammanhanget ger stora möjligheter att uttrycka tankar och funderingar runt hur det är att vara brännskadad och det tillsammans med andra som väl känner igen sig i min situation.

Deltagarna är där som individer där inte själva behandlingen är i fokus. Målet är att varje år få 20 personer som deltar. Kriterierna för att kunna söka till lägret är att man är 15 år eller äldre, att det är minst ett år sedan skadetillfället samt att man kan medverka i grupp.
Rekryteringsprocessen till lägret går via information i Facebookgruppen Burning Spirits, hemsidan, visitkort, föreläsningar/presentationer, övriga sjukhus och eventuella intervjuarartiklar.

Burn Camp 2019 blir på Åkerby herrgård i Nora 12 – 15 september. 19 deltagare är i nuläget anmälda. Deltagarna är både återkommande och nya deltagare. Ett program från torsdag till söndag är planerat med aktiviteter såsom samarbetsövningar, musikquiz med trubadur och föreläsningar som är inspirationsgivande. Det blir besök på lokala sevärdheter i området kring Nora. Måltiderna är gemensamma under dagarna för att främja samvaron. Lägret avslutas med reflektion och utvärdering i grupper.

Finansieringen till lägret utgörs uteslutande med medel från externa sponsorer och bidragsgivare. Idag finns drygt tio samarbeten till finansieringen. Kostnader för arbetstid för ledare på lägret står Karolinska Universitetssjukhuset.
Några deltagarröster från tidigare Burn Camps:
• ”Mer fokus på mig som människa och inte på mina skador”
• ”Äntligen få träffa andra i samma situation”
• ”Klarar av mer än vad man tror”
• ”Första gången jag bytte om i ett omklädes rum med andra”
• ”Släppa alla murar man behöver inte vara stark”
• ”Man får ny energi till lång tid efter”
• ”Minnen att skratta åt och tänka tillbaka till i svåra stunder”

Det känns givetvis skönt att som Bifrostbroder läsa dessa ord som beskriver ljuset i situationen för våra medmänniskor som drabbats av brännskador. Bifrostorden får nu via Ordens Styrande Mästares Fond möjligheten att vara sponsor för denna viktiga insats som görs av Burn Camp Sverige.
Vi riktar ett stort tack till Daniela och Isabel för all information ni delgivit oss och för det arbete som Ni gör.

Text och foto: Mats Hyltén

Laura hänförde publiken med sin sång

Laura del Sol Oróstica från Stockholm är en ung operasångerska som satsar hårt på sin karriär.
Under Rikstinget 2019 i Södertälje fick hon ta emot Bifrostpriset ur Ruby & Lars Ullmans stiftelse. Stipendiesumman uppgick till 30.000 kronor.
I samband med utdelningen av stipendiet visade Laura prov vilka röstresurser hon har. Vi lär få se och höra mer om henne framöver.

Foto: Mats Hyltén