Behandling av personuppgifter

(information enligt Dataskyddsförordningen – GDPR)

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas för att pröva din ansökan och för efterföljande administration inklusive publicering om din ansökan blir beviljad.

Stiftelse är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas av respektive stiftelse. Bifrostorden administrerar stiftelserna och är personuppgiftsbiträde.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras med uppgifter från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter.

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas för någon av stiftelsernas räkning, kan du skicka in en skriftlig begäran till Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm. Ange vilken stiftelse som avses.

Vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du upptäcker att någon uppgift, t ex din adress, skulle vara felaktig eller ofullständig.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade och i vissa fall få uppgifterna raderade. För stiftelsernas del finns dock några undantag gällande informationsplikten.

Om personuppgifterna inhämtas från annan källa än den registrerade och mottagande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom lag, är uppgifterna undantagna informationsplikten.

Om personuppgifterna inhämtas direkt från de registrerade kan de bland annat undantas informationsplikten då den registrerade antas känna till att uppgifterna behandlas av myndigheten.

Comments are closed.